آناتومی ، علم جغرافیای بدن

آناتومی ، علم جغرافیای بدن

آناتومی پا - رگ و عصب

 قبل از هر چیز توضیح یک نکته مهم ضروری است. در زبان فارسی کلمه پا را در بسیاری اوقات به معنای کل اندام تحتانی یعنی از لگن به پایین استفاده میکنند. در زبان آناتومی، کلمه پا یا فوت Foot فقط برای قسمتی از اندام تحتانی که پایینتر از مچ پا قرار گرفته بکار برده میشود. مقالات مربوط به آناتومی دیگر قسمت های اندام تحتانی را در فصل های دیگر سایت پیدا خواهید کرد.

عروق پا انتهایی ترین عروق اندام تحتانی هستند که از مچ پا شروع شده و به نوک انگشتان پا ختم میشوند. عروق پا شاما شریان یا سرخرگ ها و ورید یا سیاهرگ ها هستند. وریدهای پا در کنار شریان ها قرار گرفته اند و همنام آنها هستند.
پا سه رگ عمده دارد

  • شریان تیبیال قدامی Anterior tibial artery : که از جلوی مچ پا عبور کرده و در سطح پشتی پا سیر میکند. در پشت پا به آن شریان پشت پایی یا Dorsalis pedis artery میگویند. این شریان به بافت های پشت پا خونرسانی میکند.
  • شریان تیبیال خلفی Posterior tibial artery : از پشت قوزک داخلی عبور کرده و در کف پا به دو شریان کف پایی خارجی Lateral plantar artery و کف پایی داخلی Medial plantar artery تقسیم میشود که به کف پا خونرسانی میکند.
  • شریان پرونئال Peroneal artery : خونرسانی پشت و خارج پاشنه پا را به عهده دارد.

 1605 4

 

اعصاب

 اعصاب پا موجب برقراری حس پا و تحریک عضلات پشت و کف پا میشوند. مهمترین اعصابی که از ناحیه مچ پا عبور کرده و به کف پا میرسند عبارتند از

  • عصب پرونئال عمقی که نزدیک به شریان تیبیال قدامی و سپس پشت پایی است و به عضله اکستانسور کوتاه انگشتان حرکت و سپس به پوست بین انگشتان اول و دوم پا حس میدهد.
  • عصب پرونئال سطحی که در پشت پا قرار داشته و حس قسمت اعظم پوست پشت پا را تامین میکند.
  • عصب پلانتار داخلی که شاخه ای از عصب تیبیال است. این عصب تعدادی از عضلات کف پا را که در قسمت داخلی قرار دارند تحریک کرده و حس پوست کف پایی چهار انگشت اول پا را تامین میکند.
  • عصب پلانتار خارجی که شاخه ای از عصب تیبیال است. این عصب تعدادی از عضلات کف پا را که در قسمت خارجی قرار دارند تحریک کرده و حس پوست کف پایی انگشت پنجم پا را تامین میکند.

 1605 2
                                       انتشار اعصاب کف و پشت پا

 1605 3
 تصویر بالا عبور عصب تیبیال را از زیر قوزک داخلی و رفتن آن به کف پا را نشان میدهد


 1605 1
                         تصویر بالا مسیر حرکت عروق پا را نشان میدهد

+ نوشته شده در  شنبه دهم دی ۱۳۹۰ساعت 0:51  توسط کسری زرشکی  |